Yleiset vuokraehdot varastointiin

Hintoihin lisätään alv24%. Minimiveloitus 1kk. Tietoja ei luovuteta kenellekään. Oikeudet hinnan muutoksiin pidätetään. Sopimuksen purkamisesta veloitetaan 1kk vuokra.

Sopimukseen sovelletaan PSYM 2015 ehtoja, pois lukien niiden 25 §:ssä tarkoitettu vakuuttamisvelvollisuus. Veljekset Häti Oy ei ole velvollinen vakuuttamaan varastoitavaa tavaraa.

Tavaran omistajan on huolehdittava tavaran vakuuttamisesta varastoinnin aikana.

VARASTOINTI

25 §

A. Huolitsijan velvollisuudet tehtävistä sopimusosapuolena, vrt. 3 B §:

Ellei toimeksiantaja ole antanut kirjallisesti muuta ohjetta, huolitsijan tulee omissa nimissään ja toimeksiantajan lukuun merkitä palo-, vesi- ja murtovakuutus, joka perustuu tavaralaskun arvoon varastoinnin alkaessa + 10 %. Ellei toimeksiantaja ole ilmoittanut huolitsijalle tavaroiden arvoa, tällöin huolitsija saa arvioida tavaroiden arvon. Toimeksiantaja kantaa riskin tavaroiden hinnan väärin arvioimisesta.

Tavaran katoamisesta, vähenemisestä tai vahingosta, jota edellä tarkoitettu vakuutus ei kata tai jos sellaista vakuutusta ei ole otettu huolitsijan toimesta, huolitsija vastaa virheensä tai laiminlyöntinsä perusteella 17-18 §:ien ja 21 §:n mukaisesti ja niissä mainituin rajoituksin.

Huolitsijan kokonaisvastuu suhteessa kaikkiin toimeksiantajiin samasta tapahtumasta aiheutuneista vahingoista on rajoitettu 500.000 SDR:ään. Viivästyksestä huolitsija vastaa 19-20 ja 21 B §:ien mukaisesti.

B. Lisäksi seuraavat määräykset soveltuvat:

1. Huolitsijan tulee tarkastaa ja kuitata vastaanotetuiksi kokonaiset kollit. Hänellä ei kuitenkaan ole vastuuta niiden sisällöstä ja piilevästä vahingosta. Toimeksiantajan vaatimuksesta huolitsijan on suoritettava varaston kokonaisinventaario.

Mikäli kokonainen kolli rikkoutuu vastaanoton jälkeen, tulee huolitsijan rikkoutumisen tapahduttua välittömästi reklamoida puutteellisuudesta tai vahingosta, jonka hän on havainnut tai joka hänen olisi pitänyt havaita. Huolitsijan on huolehdittava tarpeellisesta luovutustarkastuksesta.

2. Ellei toimeksiantaja ole antanut erityisiä ohjeita tavaran varastoinnista, huolitsijalla on oikeus edellyttäen, että hän toimii riittävän huolellisesti, vapaasti valita eri säilytystapojen välillä.

3. Jos varastoitu tavara ominaisuuksiensa vuoksi saattaa aiheuttaa vahinkoa henkilöille tai omaisuudelle, on toimeksiantaja heti velvollinen viemään tavaran pois.

4. Toimeksiantajan on viimeistään varastoinnin alkaessa ilmoitettava huolitsijalle osoite, johon tavaraa koskevat ilmoitukset on lähetettävä ja josta ohjeet annetaan. Toimeksiantajan on myös välittömästi tiedotettava huolitsijalle mahdollisista osoitteenmuutoksista.

C. Nämä varastointia koskevat määräykset eivät koske ehtojen 15 §:n 2 momentissa tarkoitettuja tilanteita.

PSYM 2015-liite